เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2566

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) ในหัวข้อ “Creating Impact through Community-based Education” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้เห็นถึงความสำคัญในการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เภสัชกรที่ทำความดีเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วิชาชีพเภสัชกรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเภสัชกรรุ่นใหม่ให้ทำคุณงามความดีในวิชาชีพเภสัชกรรมและเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการ “รางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ขึ้น เพื่อสรรหาและคัดเลือกเภสัชกรที่ทำงานเพื่อสังคม และมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการดังกล่าว และเป็นประเพณีสืบต่อไปในการประชุมร่วม 3 สถาบันทุกปี

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ปัจจุบัน
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพเภสัชกรรม ไม่เป็นผู้ที่มีข้อร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับปัญหาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือมีผลงานโดดเด่นในหน้าที่การงาน
5. เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ

หนังสือเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือก
แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล

ส่งแบบเสนอชื่อได้ที่ e-mail: research.pharm@msu.ac.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE