การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2566

 

รอบ

จำนวนรับ

คุณสมบัติ

TCAS 1

     โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 

5

GPAX  = 3.00

GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3.00

    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมหรือคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยขอให้ผู้สมัครระบุรางวัลที่โดดเด่นในใบสมัครให้ชัดเจน (ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับในระดับ ม.4-6)

2. ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

      โครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

3

GPAX  = 3.75

GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3.75

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านวิชาการ หรือแข่งขันชนะเลิศด้านวิชาการ อย่างน้อยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป (ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับในระดับ ม.4-6)

2. ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

3. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (PGA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.75  คณิตศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.75

TCAS2  

Quota

 

65

– ค่าน้ำหนักคะแนน TGAT วิชาความถนัดทั่วไป (รวม) = 10 %

– ค่าน้ำหนักคะแนน A-Level ประกอบด้วย

รหัสวิชา 66 ชีววิทยา = 15%, รหัสวิชา 64 ฟิสิกส์ = 15%, รหัสวิชา 81 ภาษาไทย =  10%,

รหัสวิชา สังคมศาสตร์ = 10%, รหัสวิชา 61 คณิติศาสตร์ประยุกต์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) = 15%,

รหัสวิชา 65 เคมี = 15%, รหัสวิชา 82 ภาษาอังกฤษ = 10%

*คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดปีการศึกษา 2565 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เนื่องจากใช้เกณฑ์คะแนนต่างกัน

TCAS 3 

   โครงการ กสพท.

 

10

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามโครงการ กสพท

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ p1.png

   โครงการ Admission

3

– ค่าน้ำหนักคะแนน TGAT วิชาความถนัดทั่วไป (รวม) = 10 %

– ค่าน้ำหนักคะแนน A-Level ประกอบด้วย

รหัสวิชา 66 ชีววิทยา = 15%, รหัสวิชา 64 ฟิสิกส์ = 15%, รหัสวิชา 81 ภาษาไทย =  10%,

รหัสวิชา สังคมศาสตร์ = 10%, รหัสวิชา 61 คณิติศาสตร์ประยุกต์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) = 15%,

รหัสวิชา 65 เคมี = 15%, รหัสวิชา 82 ภาษาอังกฤษ = 10%

*คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดปีการศึกษา 2565 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เนื่องจากใช้เกณฑ์คะแนนต่างกัน

รวม

     88

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม