แบบฟอร์มสัญญาในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดงบประมาณ

บันทึกข้อความชี้แจงสถานะโครงการวิจัย

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา

แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีใหม่ RU

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก

บันทึกข้อความขยายเวลาโครงการวิจัย

ใบสำคัญรับเงิน

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย

บันทึกข้อความขอยื่นจดข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

บันทึกข้อความ ขออนุเคราะห์เผยแพร่บทความวิชาการ