Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกของสมุนไพร

รู้ทัน Covid-19

ถาม-ตอบ เรื่องสมุนไพรกับ อาจารย์สมศักดิ์ นวลแก้ว


รับผลิต วิจัย และพัฒนาตำรับ


สินค้าแนะนำ