คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผศ.ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี