หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผศ.ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี

itsara.c@msu.ac.th

ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี

(ลาศึกษาต่อ)
thanapong.p@msu.ac.th

อ.ภญ.ขวัญดาว มาลาสาย

(ลาศึกษาต่อ)
khuandao.m@msu.ac.th