หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

(หลักสูตรปรับปรุง .. 2564)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Primary Care Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm. (Primary Care Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
 • 043-754360
 • pharmacy@msu.ac.th