หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)

ภาษาอังกฤษ

  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Primary Care Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm. (Primary Care Pharmacy)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์และเรียนออนไลน์ เน้นพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิด้วย กระบวนการวิจัยที่หลากหลายภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกันเอง หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่พัฒนางานประจำเพื่อให้หน่วยงานของนิสิต มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท โปรดมาร่วมงานกับพวกเรา เรายินดีต้อนรับเภสัชกรผู้ที่สนใจงานระดับปฐมภูมิ/ชุมชน

การจัดการเรียนการสอน

หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือให้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 37,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

จำนวนรับเข้าศึกษา

ไม่จำกัด

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

2 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

37,000 /ภาคการศึกษา