คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

Powerpoint template version 1

****

สามารถดาวน์โหลด templates ได้ดังนี้ สัดส่วน 16 : 9 << >> สัดส่วน 4 : 3

****

****

Powerpoint template version 2

****

สามารถดาวน์โหลด templates ได้ดังนี้ สัดส่วน 16 : 9

****

******

Powerpoint template version 3

*****

สามารถดาวน์โหลด templates ได้ดังนี้ สัดส่วน 16 : 9