ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ
“Experts in medicines and health promotion”

ปณิธาณ

ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์

สร้างเภสัชกรคุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญบริบาลทางเภสัชกรรมนำสมัย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ก้าวไกล สร้างสรรค์งานวิจัยสมุนไพรและยาสู่สากล

วิสัยทัศน์ 2562-2566

คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำด้านการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์เพื่อชุมชน