ปรัชญา

รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ
“Experts in medicines and health promotion”

ปณิธาณ

ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์

สร้างเภสัชกรคุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญบริบาลทางเภสัชกรรมนำสมัย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ก้าวไกล สร้างสรรค์งานวิจัยสมุนไพรและยาสู่สากล

วิสัยทัศน์ 2562-2566

คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำด้านการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์เพื่อชุมชน

พันธกิจ

    1. ผลิตเภสัชกรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีหัวใจรับใช้ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน
    2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (community-based research)
    3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการใช้ยาแก่ชุมชน
    4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ด้านยาและสุขภาพ