อำนาจหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน Prof.Richards’ Scholarship ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบคณะ

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบของนิสิตระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดไฟล์

การรับรอง

สภาเภสัชกรรมให้การรับรองสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม