ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

  1. ผลิตเภสัชกรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีหัวใจรับใช้ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน
  2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (community-based
    research)
  3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการใช้ยาแก่ชุมชน
  4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ด้านยาและสุขภาพ
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th