ระบบและกลไกงานวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารงานวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ
รายชื่ออาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่านการอบรมจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย
แผนปฏิบัติการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องจริยธรรมการทำวิจัย
ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

การทำงานของกรรมการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย 10 งาน โดยมีการสรุปขั้นตอนการทำงานเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ดังต่อไปนี้
1.ขั้นตอนการทำงานกรรมการวิจัย
2.ขั้นตอนการประกาศทุนวิจัยคณะ
3.Research Lunch
4.ขั้นตอนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล กพร.QA
6.ขั้นตอนการพิจารณานักวิจัยดีเด่น
7.ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
8.ขั้นตอนการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
9.ขั้นตอนการส่งเสริมวิจัยด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.การสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ
11.ขั้นตอนปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน
12. ขั้นตอนในการขอคำรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. ขั้นตอนในการขอคำรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม