หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Herbals and Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย)
  • ชื่อย่อ : วท.ม. (สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Science (Herbals and Thai Traditional Medicine)
  • ชื่อย่อ : M.Sc. (Herbals and Thai Traditional Medicine)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร