ESPReL standard, (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) with registration number: 2-0360-0006-1, National Research Council of Thailand (NRCT)

> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของคณะเภสัชศาสตร์
> แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องจริยธรรมการทำวิจัย
> ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
> สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อยื่นขอจริยธรรมการทำวิจัยในมุนษย์
> ขั้นตอนในการขอคำรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> ขั้นตอนในการขอคำรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการยื่นขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

สถานะการยื่นขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับคณะ

> บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> ขอปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
> บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย-กิจกรรมที่เข้าข่ายขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ Exemption
> แบบเสนอเพื่อขอการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ Exemption
> คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
> ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย (Informed Consent Form)
> ตัวอย่าง คำชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)
> แบบตรวจสอบ (Checklist) แสดงเอกสารยื่นขอจริยธรรมการทำวิจัย