อัตราค่ารับบริการตรวจวิเคราะห์สารสําคัญในสมุนไพรและยาแผนโบราณคณะเภสัชศาสตร์

ห้อง 207/1
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์
(Microplate Reader)
ห้อง 207/1
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟูลออร์เรสเซนต์
(Fluorescence Microplate Reader)
ห้อง 207/1
เครื่องวิเคราะห์สารโดยใชแสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ (FTIR/NIR) 2 เครื่อง
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)/Near Infrared Spectrometer (NIR)
ห้อง 207/2
ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสําคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ TLC/HPTLC
ห้อง 207/3
ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดของสารและปริมาณสารโดยใช้หลักการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC)
(High Performance Liquid Chromatograph (HPLC))
ห้อง 207/3
UPLC
ห้อง 207/3
เครื่องแยกสารความดันปานกลาง
(Preparative High Preformance Liquid Chromatograph (Prep HPLC))


205
ตู้ควบคุมทดสอบความคงตัว
(Stability Testing Chambers)
205
เครื่องวัดขนาดของอนุภาคความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล (Particle size analysis)
(Particle Size Analyzer)
205
เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยาครีม (Size-by-size diffusuion cell)
(Size-by-size Diffusion Cell Apparatus)
205
เครื่อง Franz-diffusion cell
(Franz-diffusion Cell Apparatus)
205
เครื่องวัดสภาพผิวและริ้วรอยของผิวหนัง (Skin visiosmeter)
(Skin visiosmeter)
207/4
เครื่องวิเคราะห์พลังงานด้วยความร้อน DSC
(Differential Scanning Calorimeter (DSC))

205
ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดด้วยพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น
(Ultracentrifuge)
205
เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง (high pressure homoginizer)
(High Pressure Momoginizer)
207/2
เครื่องทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed dryer)
(Fluidized bed dryer)

205/1
ชุดเครื่องแยกสารตรวจวิเคราะห์และเคลื่อนย้ายโปรตีน
(Gel Electrophoresis)
205/1
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนตัวอย่าง
(Biomolecular Imager (ImageQuant 800))
205/1
กล้อง Inverted microscope
(Inverted Microscope)