คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ
Email : chawannuch.m@msu.ac.th