หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ
Email : chawannuch.m@msu.ac.th