หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
  • ชื่อย่อ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Pharmacy)
  • ชื่อย่อ Ph.D. (Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 • แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 • แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

     ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 48,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตร