คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน


ตราสัญลักษณ์คณะภาษาไทย


ตราสัญลักษณ์คณะภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน

ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน
ตราสัญลักษณ์ 20 ปีคณะ

หมายเหตุ: ผู้ที่นำตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้ในเชิงธุรกิจจะต้องขออนุญาตจากคณะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น