ตราสัญลักษณ์คณะภาษาไทย


ตราสัญลักษณ์คณะภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน

ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน
ตราสัญลักษณ์ 20 ปีคณะ

หมายเหตุ: ผู้ที่นำตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้ในเชิงธุรกิจจะต้องขออนุญาตจากคณะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น