คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

IMG_5078

นางสาวคณารัตน์  นนตรี
nok_kanaratnon@outlook.co.th

IMG_5025

นายมานะศักดิ์  คลังชำนาญ
Amtackie@gmail.com

นางสาวราตรีรัตน์ การอรุณ
rathreerat.k@msu.ac.th

IMG_5126

นางสาววิภารัตน์ เฮาะประเสริฐ

นางสาวอมร ประสีระเตสัง
amorn_aoy@hotmail.com