ยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีหัวใจรับใช้ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด Outcome-based education รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาและสุขภาพในชุมชน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคมนำชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล

 

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร