หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และ (หลักสูตรปรับปรุง .. 2562)

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

 

ชื่อปริญญา   เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ปรัชญาของหลักสูตร

          เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการผลิตยา ควบคุม ประกันคุณภาพ เลือกสรรยา และการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความสามารถโดยเน้นด้านบริบาลทางเภสัชกรรม อันจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
  2. สามารถพัฒนาความรู้ด้านเภสัชกรรมให้มีศักยภาพที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
  3. สามารถพัฒนาและขยายงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านเภสัชกรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา (โดยใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติดีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย เป็นต้น และโรคอื่นๆในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การรับโอนนิสิต

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานิสิตย้ายคณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ชั้นปีที่ 1-5

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 32,500 บาท ต่อภาคการศึกษา รวมจำนวน 12 ภาคการศึกษา

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นเงิน 65,000 บาทต่อคน/ปี

ชั้นปี 6

มีค่าธรรมเนียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 7 ผลัด อัตรา 2,500 บาท/ผลัด

เป็นเงิน 82,500 บาทต่อคน/ปี จ่านวน 1 ปีการศึกษา 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 222 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ปีที่ 1 จำนวน 43 หน่วยกิต
ปีที่ 2 จำนวน 38 หน่วยกิต
ปีที่ 3 จำนวน 43 หน่วยกิต
ปีที่ 4 จำนวน 42 หน่วยกิต
ปีที่ 5 จำนวน 21 หน่วยกิต
ปีที่ 6 จำนวน 35 หน่วยกิต
รวมจำนวน 222 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ชั้นปีที่ 1-5

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 32,500 บาท ต่อภาคการศึกษา รวมจำนวน 12 ภาคการศึกษา

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นเงิน 65,000 บาทต่อคน/ปี

ชั้นปี 6

ค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่6 2,500 บาทต่อรายวิชา

(ทั้งหมด 6 รายวิชา)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 224 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                     188 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         34   หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีพ                         154 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี               6     หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติงาน                      2020 ชั่วโมง

รวมจำนวน 224 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร