หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ชื่อปริญญา

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการผลิตยา ควบคุม ประกันคุณภาพ เลือกสรรยา และการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความสามารถโดยเน้นด้านบริบาลทางเภสัชกรรม อันจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
  2. สามารถพัฒนาความรู้ด้านเภสัชกรรมให้มีศักยภาพที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
  3. สามารถพัฒนาและขยายงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านเภสัชกรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์

ระยะเวลาการศึกษา

6 ปีการศึกษา (โดยใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติดีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย เป็นต้น และโรคอื่นๆในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ชั้นปีที่ 1-6

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 32,500 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 12 ภาคการศึกษา

เฉพาะชั้นปี 6

เพิ่มค่าธรรมเนียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 7 ผลัด อัตรา 2,500 บาท/ผลัด เป็นเงิน 17,500 บาท

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 222 หน่วยกิต

เกณฑ์การรับโอนนิสิต

เกณฑ์การพิจารณานิสิตย้ายคณะ

จำนวนรับเข้าศึกษา

90 คน/ปี

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

6 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

32,500 /ภาคการศึกษา