สำนักงานคณบดี

IMG_3611_2

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณบดี

ดร.ปัญจภา สมันจิตร
punchapha.s@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2639

IMG_3932

นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ
นักวิทยาศาสตร์
chemical1.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2658

IMG_3566

นางสาวขวัญศิริ ดำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
finance.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน

IMG_3416_2

นางสาวคนึงศรี นิลดี
งานวิจัยและบริการวิชาการ
research.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2600

นายครินทร์ วิจารณ์
จนท. บริหารงานทั่วไป (แผน+ประกัน)
planning.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2659

nit

นางนิตยา นารีจันทร์
งานเว็บไซต์
nittaya.n@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2600

IMG_3945

นางสาวนิชานันท์ สาระราช
นักวิทยาศาสตร์
microbiology.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2658

IMG_3432

นางสาวปรารถนา ชินฮาต
นักวิชาการเงินและบัญชี
account.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2626

IMG_2943

นางปาณิสษา เสนาวงศ์
จนท. บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดีและวิเทศสัมพันธ์)
secretary.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2625

ploy

นางสาวพลอย ทัพสุริย์
บุคลากร (งานบุคคล+งานธุรการ)
hr.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2638

นางสาวพลอยวดี ศรีผดุง
นักวิทยาศาสตร์
หมายเลขภายใน 2658

IMG_3464_2

นางพรพิมล ขจรภพ
นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต)
student.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2707

IMG_3426

นางสาวพิศมัย สอนสา
นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
procure.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2626

IMG_3955

นางภัชสุภัค มาตะรักษ์
นักวิทยาศาสตร์
botany.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2658

IMG_3520

นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก
นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)
graduate.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2707

นายวัชร อะโนราช
พนักงานขับรถยนต์
automotive.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2638

na

นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์
จนท. บริหารงานทั่วไป (งานแหล่งฝึก+งานคลินิก)
training.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2604

IMG_4634

นายศุภกร เหล่าทองสาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
audio.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2600

IMG_3551_2

นางสมจิตร ไชยผง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ระดับปริญญาตรี)
education.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2707

IMG_5015

นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
it.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2600

นายสัมฤทธิ์ เนื่องวงษา
นักวิชาการพัสดุ (อาคารสถานที่)
building.pharm@msu.ac.th
หมายเลขภายใน 2626

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th