หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

(หลักสูตรปรับปรุง .. 2565)

ชื่อหลักสูตร

 

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 • แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 •  ไม่เกิน 5 ปี

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร