หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
Email : wanarat.a@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.อัมพิกา ช่างผัส
(ลาศึกษาต่อ)
Email : ampika.c@msu.ac.th

titawadee4

อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
Email : titawadee.p@msu.ac.th