การบริหารภายในคณะ

IMG_77172

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, PhD
Email : chanuttha.p@msu.ac.th

IMG_3078

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
Associate Prof. Surasak Chaiyasong, PhD
Email : surasak.c@msu.ac.th

อ รุจิลักขณ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
Asst.Prof. Ruchilak Rattarom, PhD
Email: rujiluk.r@msu.ac.th

IMG_4032

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง
Asst.Prof.Bunleu Sungthong, Dr rer nat
Email : bunleu.s@msu.ac.th

IMG_4783_2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
Dr. Areerut Leelathanalerk, PharmD, BCPS
Email : areerut.l@msu.ac.th

อ พยอม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน
Asst.Prof. Phayom Sookaneknun Olson, PhD
Email : phayom.s@msu.ac.th

IMG_3997_1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ
Asst.Prof. Suratchada Chanasopon, PhD
Email : suratchada.k@msu.ac.th

อ ทวีศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช
Dr. Taweesak Dhammaraj, PhD
Email : taweesak.d@msu.ac.th

IMG_2822

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
Greepon Manwiwattanagul, M.Sc.
Email: greepol.m@msu.ac.th

อ ปวิตรา

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร
Associate Prof. Pawitra Pulbutr, PhD
Email: pawitra.p@msu.ac.th

อ. พีรยา

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง
Asst.Prof. Peeraya Siphong, PhD
Email: peeraya.s@msu.ac.th

somsak a

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
Asst.Prof. Somsak Aphasitongsakun, PhD
Email: somsak.a@msu.ac.th

IMG_4345

ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
Piangkwan Srimongkhol
Email : piangkwan.s@msu.ac.th

IMG_3345_1

ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
Associate Prof. Somsak Nualkaew, PhD
Email : somsak.n@msu.ac.th

อ วนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
Dr.Wanarat Anusornsangiam, PhD
Email : wanarat.a@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ
Dr.Chawannuch Mudjupa, PhD
Email : chawannuch.m@msu.ac.th

IMG_4484_2

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี
Asst.Prof. Issara Jummalee, PhD
Email :itsara.c@msu.ac.th

IMG_3611_2

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

ดร.ปัญจภา สมันจิตร
Punchapha Samanchit
Email : punchapha.s@msu.ac.th

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th