พิธีรับมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 20

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 20 จำนวน 80 คน ณ ห้อง P-405-406 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขและร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้แบบสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : PharmacyMSU << Click
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE