Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ฟาร์มแคร์ ฟารฺ์มแคร์ซูติคอล ยินดีต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์