Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูคอล ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และ รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงาน ต้อนรับคณะกรรมการวิชาการมหาวิทลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์