Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ แหล่งฝึกมาตรฐาน บริการวิชาการประทับใจ

พันธกิจ

  • ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพระดับสากล ราคาเป็นธรรม
  • ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างกำไร มีการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ให้บริการทางวิชาการทางด้านยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแก่ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
  • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

โรงงานฟาร์มแคร์ เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ดั้งเดิมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและความเข้มแข็งของประเทศทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพร ความหลากหลายของสายพันธุ์ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยยาและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านการวิจัยและการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

          ปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ปัจจัยสำคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีงานวิจัยแบบครบวงจรรองรับน้อย ทำให้แพทย์และประชาชนทั่วไปขาดความเชื่อมั่น และจำนวนรายการยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่หลากหลายเพียงพอต่อกลุ่มอาการโรค นอกจากนี้ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องตลาดหลายชนิดยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันที่มีทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยทางด้านสมุนไพร มีหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแบบครบวงจร มีร้านจำหน่ายยาของคณะฯ ซึ่งเป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์ได้ มีหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยที่สามารถช่วยส่งเสริมให้โรงงานฟาร์มแคร์มีความเจริญก้าวหน้าได้

         คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดตั้งโรงงานฟาร์มแคร์ขึ้น โดยใช้อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เดิมเคยใช้เป็นสถานที่ทำปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ในช่วงที่ยังไม่มีอาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร) เป็นสถานที่ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 หลังจากนั้นจึงเริ่มขึ้นทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย โดยในช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงที่ยาและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับทะเบียน จึงผลิตเฉพาะยาที่ใช้ภายนอกเพื่อจำหน่ายเฉพาะในจังหวัดมหาสารคามเพื่อทดลองตลาด และการสร้างความคุ้นเคยต่อชื่อของโรงงานฟาร์มแคร์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของบุคลากร โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับทะเบียนอนุญาตการผลิตและกำลังทยอยขึ้นทะเบียนยาอีกหลายตำรับ รวมทั้งกำลังขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และปรับปรุงโรงงานให้ได้ตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good manufacturing practice for herbal medicinal products, GMP) ในขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฟาร์มแคร์นูทราซูติคอล (PharmCare Nutraceutical) ที่อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร ชั้น 1 ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มแล้วและผลิตเครื่องดื่มตรีผลาเป็นชนิดแรกซึ่งได้รับเลขทะเบียนแล้วเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2555