Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เข้าร่วมงานเสวนา “ดิน น้ำ อากาศ พืช” การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำชี
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมชมผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดด้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนลุ่มน้ำและล่ำน้ำมูลที่ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวางในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์