Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

กลับมาอีกครั้งกับโครงการดีๆ👇👇👇
เปิดรับสมัครโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up)
📍ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สนับสนุนงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 80 % ของจ่ายใช้ที่เกิดขึ้นต่อโครงการ สำหรับผู้ประกอบการ
👉Track 1 วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ
สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการโครงการที่วิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ สูงสุดไม่เกิน 80 % ของจ่ายใช้ที่เกิดขึ้นในโครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ
👉Track 2 การวิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบตลาด
สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบตลาด สูงสุดไม่เกิน 80 % ของจ่ายใช้ที่เกิดขึ้นในโครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ
1. เงินทุนสนับสนุน
2. เพิ่มมูลค่า และสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์
3. การเชื่อมโยงบริการอื่นๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 043 754192 หรือ 080 744 4005 (น้องหนิง)
Facebook Page : UIC MSU
Email: ratsuda.n@msu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์