Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ฟาร์มแคร์ ฟาร์ซูติคอล ยินดีต้อนรับ บุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการ วมว. Campus Tour ประจำปีการศึกษา 2566    จำนวน 40 คน   เข้าเยี่ยมชม โรงงาน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย   โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครูที่เข้าเยี่ยมชม เกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร รวมถึงให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์