Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแนะนำสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพร

ข่าวประชาสัมพันธ์