Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่าน   ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล โดยนายอรรถพล  อุทัยเรือง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการทำสเปย์แอลกอร์สมุนไพร ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เค้กจากสมุนไพร  ของคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์