งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อิสาน The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปี พ.ศ.2566 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยผู้มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัยต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ถึงวันที่  16 กุมภาพันธ์  2566

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9

ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการ
ตารางการนำเสนอผลงานแบบ Poster presentation
ตารางการนาเสนอผลงานแบบ Oral presentation
ขออนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างบทคัดย่อ  (บทคัดย่อความยาวไม่เกิน 400 คำ รูปแบบภาษาไทย หรือภาษอังกฤษ)
  ข้อมูลที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
Powerpoint template 

แผนที่จัดงาน
คณะเภสัชศาสตร์  https://goo.gl/maps/K7PfFUuLMym2QeYR7
ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ https://goo.gl/maps/87Ur2oqjDZ7iyhW26

ขนาดโปสเตอร์ 80×120 เซนติเมตร

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ : 043-754360
E-mail : nittaya.n@msu.ac.th


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

นิตยา นารีจันทร์