เกี่ยวกับ MSU CPE

นับจากปี พ.ศ. 2558 สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ โดยกำหนดให้เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องปีละอย่างน้อย 10 หน่วยกิต และรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตภายในเวลา 5 ปี ในรูปแบบต่างๆเช่น การอ่านบทความวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เป็นต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อกำหนดโดยสภาเภสัชกรรมว่าจะต้องทำการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง คือการประชุมวิชาการและการผลิตบทความรวมกิจกรรมละอย่างน้อย 10 หน่วยกิต จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรม โดยในการจัดประชุมจะมุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งยังมีการรับรองการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ การประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำบทความวิชาการโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีละ 3 บทความ ซึ่งให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจำนวนบทความละ 3-4 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมและเป็นการให้บริการวิชาการต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่คณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นมาโดยตลอด