Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกของสมุนไพร

ที่มาของของฐานข้อมูล

      เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรทางด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การใช้สมุนไพรมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่คนทั่วไปยังเข้าถึงได้น้อย เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากวารสาร ซึ่งต้องค้นคว้าจากหลายฐานข้อมูล ส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินจึงจะเข้าถึงข้อมูลได้และเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีการเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย ทางฟาร์มแคร์จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำฐานข้อมูลทางด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกขึ้นมา โดยจะเสนอเฉพาะชื่อสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิก รวมทั้งข้อมูลความปลอดภัย แต่ไม่ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของสมุนไพร ซึ่งสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์อื่นทั่วไปอยู่แล้ว