Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม สถานปฏิบัติการฟารม์แคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพ/ข่าวจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์