การประชุมวิชาการ Show and Share

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธะกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภาระกิจด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพรับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์หัวใจรับใช้ชุมชนให้แก่นิสิต ซึ่งแหล่งฝึกมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างให้นิสิตมีทักษะและอัตลักษณ์นี้ อีกทั้งคณะได้มีหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและส่งเสริมให้เภสัชกรมีแนวคิดการทำงานในชุมชน

ในปีการศึกษา 2566 นี้ฝ่ายวิชาชีพได้ร่วมกับหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเป้าหมายร่วมกันคือการส่งเสริมให้แหล่งฝึกและเภสัชกรผู้สนใจได้มีแนวคิดการทำงานเภสัชกรรมในชุมชนด้วยการมีหัวใจรับใช้ชุมชน จึงมีความประสงค์จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Show & share: การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

กำหนดการประชุม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
– การออกแบบงานวิจัยเพื่องานบริบาลทางเภสัชกรรม (ภญ.อนัญญา สองเมือง รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี)
– หลักการเบื้องต้นในการออกแบบงานวิจัยเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์)
– การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสารวจสาหรับงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี)
– การวิเคราะห์ฐานข้อมูลโรงพยาบาล (ภก.ธนัฎชา สองเมือง รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี)
– การอ่านและประเมินบทความวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
– การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (1,2) (ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป 400 บาท
 • ศิษย์เก่า 200 บาท
 • เภสัชกรแหล่งฝึก  200 บาท

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ
ขออนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมแหล่งฝึก

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ : 043-754360
E-mail : nittaya.n@msu.ac.th

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                 นิตยา นารีจันทร์