ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ประกาศ
หัวข้อประกาศ ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (งบประมาณเงินสะสม ปี 2565 คณะเภสัชศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2565
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 65
เวลา 15.20 น. น.
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง
ไฟล์แนบ