ประชุมวิชาการและอบรมหลักสูตระยะสั้น ทางการบริหารเภสัชกิจ

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ (Short Course Training Program in Pharmacy Administration) การวิจัยและพัฒนาระบบยาและสุขภาพ (Research and Development in Pharmacy and Health System) รอบที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 และจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 30 หน่วยกิต

กำหนดการประชุม

วันที่ 16 ตุลาคม 2566
– ความสำคัญและความท้าทายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของเภสัชกรด้านการบริหารเภสัชกิจ
– การวิจัยและพัฒนาระบบงาน และสถานการณ์ตำแหน่ง R&D ของเภสัชกร
– Basic concepts and research designs for pharmacy and health research

วันที่ 17 ตุลาคม 2566
– Experimental research
– Non-experimental research

วันที่ 18 ตุลาคม 2566
– Mixed methodology and Action research
– Sample selection and source of data
– Data collection

วันที่ 19 ตุลาคม 2566
– Analysis plan and common used statistics
– Measurement and questionnaire development

วันที่ 20 ตุลาคม 2566
– Scientific writing and presentation
– Dissemination and utilization of research findings

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ 5,000 บาทต่อคน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9

ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ : 043-754360
E-mail : nittaya.n@msu.ac.th

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                นิตยา นารีจันทร์