ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี


เลขที่

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน


ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 150 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 นางสาว สุนันทินีย์ อัครปะชะ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
2 นางสาว อัจฉราภรณ์ ขุนรัตน์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
3 ภญ. วาสินา ธานี 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
4 นาง ปริญา ถมอุดทา 2. นำเสนอผลงานวิชาการ 400 บาท
5 อาจารย์ อัมพิกา ช่างผัส 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
6 ภญ. วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
7 รองศาตราจารย์ บัววรุณ ศรีชัยกุล 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
8 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
9 นางสาว ศศิธร ทัศคร 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
10 นางสาว เพชรปวีณ์ สุบิน 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
11 ผู้ช่วยศาตราจารย์ นาฏศจี นวลแก้ว 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
12 นางสาว พัตราภรณ์ สบู่หอม 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
13 นางสาว ปณิดา อุปสุข 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
14 นางสาว ฐิติมา แรกเรียง 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
15 นาง พิไลพรรณ จันทประสาร 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
16 นางสาว บัวกาญจน์ กายาผาด 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
17 ภญ. ปวีณา ว่องตระกูล 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
18 นาง เนตรมาตา จันทร์คง 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
19 อาจารย์ กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
20 ภก. สุมิตรา อ่อนพรรณา 2. นำเสนอผลงานวิชาการ 400 บาท
21 นางสาว จีรภา เพ็ญจันทร์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
22 นางสาว ภัทราพร ภาโนมัย 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
23 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
24 นาง พีรยา ศรีผ่อง 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
25 ผู้ช่วยศาตราจารย์ อชิดา จารุโชติกมล 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
26 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สายทิพย์ สุทธิรักษา 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
27 รองศาตราจารย์ ศุภชัย ติยวรนันท์ 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
28 ภก. ธีระพงษ์ อาญาเมือง 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
29 นางสาว สุรัสวดี สินวัต 1. บุคคลทั่วไป 400 บาท
30 นาย เปมรินทร์ โพธิสาราช 4. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน บาท
** หมายเหตุ **
ค่าลงทะเบียน
ราคา 400 บาท (วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ราคา 500 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 150 รายการ