Site Overlay

จัดการข้อมูลจาก google form ง่ายนิดเดียวด้วย Google Data Studio

กิจกรรม Research lunch ของงานนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ “จัดการข้อมูลจาก google form ง่ายนิดเดียวด้วย google data studio”

โดยวิทยากร อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ผ่านทาง Zoom meeting

เอกสารและคลิป คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *