Site Overlay

ออกข้อสอบตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสม

Research lunch วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องทองหลังพระ

หัวข้อ “ออกข้อสอบตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสม” โดย อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม

คลิปบันทึกการบรรยาย คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *