Site Overlay

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดทำเอกสารอ้างอิง

Research Lunch

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของงานวัตกรรมการเรียนการสอน

“การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดทำเอกสารอ้างอิง”

โดย ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี ณ ห้องทองหลังพระ หรือผ่านทาง online (Zoom meeting)

เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่  (ใช้ log in อีเมล์ @msu.ac.th)

คลิปบันทึกกิจกรรม คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *