Site Overlay

เทคนิคส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับนานาชาติ

ข้อมูลจาก: กิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับนานาชาติ สรุปเนื้อหาและจัดทำ infographic โดย คุณรัตนาภรณ์ จันทร์เพ็ญ