รายงานการประเมิน ITA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัด ข้อมูล เอกสารหลักฐาน 2566
O1        โครงสร้างเอกสาร O1 โครงสร้าง 
O2ข้อมูลผู้บริหารเอกสาร O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3อำนาจหน้าที่เอกสาร O3 อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานเอกสาร O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5ข้อมูลการติดต่อเอกสาร O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอกสาร O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
O7ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสาร O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8Q&Aเอกสาร O8 Q&A (ถาม-ตอบ) 
O9Social Networkเอกสาร O9 Social Network 
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสาร O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีเอกสาร O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปการใช้งบประมาณตามปีงบประมาณ
O12                รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนเอกสาร O12 สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรม / โครงการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน คณะเภสัชศาสตร์  รายงานผลการดำเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเอกสาร O13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน กิจกรรม โครงการ ปีงบประมาณ 2565 คณะเภสัชศาสตร์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม-โครงการ ปีงบประมาณ 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเอกสาร O14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับรองนิสิตแลกเปลี่ยน ต่างชาติ ขั้นตอนการรับรองนิสิตแลกเปลี่ยน Inbound Exchange Student 2023
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการเอกสาร O15 แนวปฏิบัติการให้บริการของการเงินและพัสดุ แนวปฏิบัติการเงินและพัสดุ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเอกสาร O16 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผลการสำรวจความพึงพอใจ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มมส วงรอบ 1-2566
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเอกสาร O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
O18E-Serviceเอกสาร O18 ระบบการลาออนไลน์ (การใช้งานระบบ) 
  เอกสาร O18 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสาร O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ 
  เอกสาร O19 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบแระมาณ 2566 
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสาร O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเอกสาร O21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ 
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีเอกสาร O22 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสาร O23 แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2566 คณะเภสัชศาสตร์
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสาร O24 รายงานการติดตามกอจกรรมโครงการในแผนพัฒนาบุคลากร(รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน) 
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอกสาร O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีเอกสาร O26 แผนพัฒนาบุคลากรปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการายงานผลการดำเนินการ 
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเอกสาร O27
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มมส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเอกสาร O28 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีข้อร้องเรียน 
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเอกสาร O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เอกสาร O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyเอกสาร O32 นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyอยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูล
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีเอกสาร O34 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต_คณะเภสัชศาสตร์
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเอกสาร O35 รายงานการดำเนินงานแผนทุจริต รายงานแผนทุจริต รอบ 6 เดือน
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเอกสาร O36 แผนทุจริตคณะเภสัชศาสตร์ 
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนเอกสาร O37 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน 
O38รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปีเอกสาร O38 รายงานผลการดำเนินงานแผนทุจริต รอบ 12 เดือน 
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกสาร O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมเอกสาร O40 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
  เอกสาร O40 มมส จัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมจัดทำงบประมาณ สร้างความเป็นเลิศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
  เอกสาร O40 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกสาร O41 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  2566
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร O43 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม