ประชุมโครงการ “ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน ระยะที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ประชุมโครงการ “ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน ระยะที่ 2” ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดย หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาระดับภาค (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ชี้แจงโครงการศูนย์วิชาการฯ กพย.อีสาน ระยะที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ หัวหน้าโครงการ.
นำเสนอแผนการดำเนินโครงการของเครือข่ายฯ
• การพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 โดย เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข
• การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการใช้กัญชาในภาคประชาชน ใน 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย เภสัชกรหญิงสุภาวดี เปล่งชัย
• การศึกษาสถานการณ์และแนวทางการควบคุมกากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร โดยเภสัชกรหญิงจันทร์จรีย์ ดอกบัว
• RDU literacy พัฒนาและขยายผลชุมชนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุและรู้เท่าทันเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
• การเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนเชิงวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบาย โดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, รองศาสตรา ดร.เภสัชกรหญิงปวิตรา พูลบุตร, อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชวัลนุช มัดจุปะ, อาจารย์เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ และทีม
• การจัด workshop อบรมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับเครือข่ายภาคอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ และทีม
• การประสานงาน ติดตาม และหนุนเสริมการดาเนินงานของเครือข่าย โดย นางสาวร่มตะวัน กาลพัฒน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ และทีม

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร
ภาพข่าวเพิ่มเติม : www.facebook.com/PharmacyMSU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE