ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 : สังคมผู้สูงอายุ (aging society)

ลงทะเบียน           ส่งบทคัดย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรของอาจารย์ผู้สอนและมีงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สมควรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปยังผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านสมุนไพรเฉพาะเรื่องแบบสำเร็จรูปไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องการองค์ความรู้อย่างลึกซึ่งในระดับที่ต้องเข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หรืองานวิจัยใหม่ๆ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นการเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคต

กำหนดการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
-สังคมผู้สูงอายุความท้าทายประเทศไทย
-การเตรียมตำรับยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายใน รพ.สต.
-ประสบการณ์การใช้สมุนไพรจริงในผู้สูงอายุ กรณีศึกษานอนไม่หลับ ความจำ และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง
-นำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์
-ผลการวิจัยการใช้ยาธาตุบรรจบในการรักษาอาการลำไส้แปรปรวนและการปวดท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
-การใช้สมุนไพรในผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)
-ข้อมูลเชิงประจักษ์การใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ
-เสวนา: การวิจัยสมุนไพรกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน Online

  •  บุคคลทั่วไป จำนวนเงิน 700 บาท
  •  ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จำนวนเงิน 500 บาท

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9

ดาวน์โหลดเอกสาร

– กำหนดการ
– ขออนุมัติโครงการ
– หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
– ส่งบทคัดย่อภายในวันที่  5 มกราคม 2567

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ : 043-754360 ผู้ประสานงาน นิตยา นารีจันทร์
E-mail : pharmacy@msu.ac.th

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

นิตยา นารีจันทร์