งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4”

งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4”
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรของอาจารย์ผู้สอนและมีงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สมควรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปยังผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านสมุนไพรเฉพาะเรื่องแบบสำเร็จรูปไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องการองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งในระดับที่ต้องเข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หรืองานวิจัยใหม่ๆ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นการเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบีย

  • ศิษย์เก่าปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 500 บาท
  • บุคคลทั่วไป 700 บาท

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ
ขออนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
คู่มือส่งบทคัดย่อ

 

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ : 043-754360
E-mail : nittaya.n@msu.ac.th

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

นิตยา นารีจันทร์