Monthly Archives: มีนาคม 2017

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระ …

Read More »

คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มมส. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มข. มมส. มอบ. ครั้งที่ 9

ubu60

ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 ณ คณะเภสัชศาสตร์ …

Read More »