มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

การประกาศตัวของ    “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”    ซึ่งจะมีการแถลงข่าวโดยอธิการบดี รศ.ดร.ศุภชัย สัมมัปปิโต ในวันที่ 21 ก.ค. 2557 ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม msu_no_smoke-300x253 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่โดยหลักการสำคัญ 2 ประเด็น คือ
1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย (พรบ คุ้มครองสุขภาพสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535)
2) เพื่อให้เป็นหลักประกันในการปกป้องสุขภาพจากควันบุหรี่ ให้กับนิสิต บุคลากร ที่ทำงาน อาศัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม มีการดำเนินงานผ่านกองกิจการนิสิต โดย ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) และคณะ เริ่มตั้งแต่การดำเนินการด้านนโยบาย (ประกาศของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานผ่านทีมบริหารมหาวิทยาลัย การประสานงานผ่าน 42 หน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย แนวปฏิบัติ และการควบคุมกำกับในแต่ละหน่วยงาน  การกำหนดเขตสูบบุหรี่  การมอบป้ายให้แต่ละหน่วยงาน การให้ความรู้ผ่านวิชาศึกษาทั่วไป การบูรณาการกับกิจกรรมของนิสิตและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และการสนับสนุนให้เลิกบุหรี่ในหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย (ร้านยามหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์  ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์  การรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนคณะพยาบาลและกองกิจการนิสิต)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ นิสิต บุคลากร แขกในประเทศ และต่างประเทศ รับทราบนโยบายและปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการในปี 2558

 

Check Also

20643556_1430909750332454_6485098617474157527_o

ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธี ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผศ.ดร.ชนัตถา พล …